شهریور ۳۰, ۱۳۹۶ هیچ دیدگاهی برای ثبت نشده

هنگامی که اولین بار فصلِ اولِ سریالِ Narcos پخش شد، اصلا به سراغش نرفتم. چراکه تعداد زیادی از سریالهای بیخاصیت